agenda ALV Schouwse Ruiters 16 april 2021

Agenda Algemene Ledenvergadering

RV De Schouwse Ruiters

Datum:   16 april 2021

Locatie:     online

Aanvang:  19.30

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering najaar 2020
 4. Evaluatie lessen dressuur/springen/afdeling
 5. Bestuursverkiezing
 6. Activiteiten en wedstrijden
 7. Jubilea
 8. Financiën /Kascommissie
 9. Rondvraag
 10. Datum volgende vergadering: nog nader vast te stellen
 11. Sluiting

Judith Remijn-van Mechelen wordt voorgedragen door het bestuur als Secretaris. Anais Tsakonis is herverkiesbaar als bestuurslid Dressuur